Spodní prádlo

Úpavan spodní prádlo

Položek: 0 ks
Cena celkem: 0 Kč
přejít do košíku

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí výhradně pro objednávky zboží s realizací dodávky pouze na území České republiky a upravují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti ÚPAVAN TRUTNOV spol.s r.o., IČ 492 82 417, se sídlem Praha 7, PSČ 170 00, U Pergamenky 1145/12) a kupujícího (osoby uzavírající kupní smlouvu se společností ÚPAVAN TRUTNOV spol.s r.o., prostřednictvím nabídky formou řádně vyplněné objednávky internetového obchodu upavan.cz a akceptace objednávky společností ÚPAVAN TRUTNOV spol. s r.o.)

Pokud obchodní podmínky neupravují jinak, řídí se kupní smlouva uzavřená na výše uvedeném základě ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského, příp. obchodního zákoníku.

Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

Prodávající je plátcem DPH - všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou koncové ceny. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu upavan.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje dalším subjektům bez souhlasu kupujícího, s výjimkou třetích osob podílejících se bezprostředně na dodávce objednaného zboží (banka, pošta, přepravce).

 

I. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Zaregistrovaný zákazník (kupující) odesláním řádně vyplněné objednávky vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu www.upavan.cz.
 2. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených obchodními podmínkami internetového obchodu www.upavan.cz a je považována za závaznou, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, e-mail, telefonní spojení pro ověření objednávky, dodací adresu (není nutné u osobních odběrů po dohodě) a způsob úhrady.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Konečná cena je zaslána kupujícímu v e-mailové zprávě o přijetí objednávky, která současně slouží k jejímu ověření. Toto ověření se uskuteční e-mailovou zprávou zaslanou kupujícím prodávajícímu potvrzující bezvýhradný souhlas s uzavřením kupní smlouvy. U objednávky zboží v ceně přesahující 5.000,- Kč si prodávající vyhrazuje také telefonické ověření přijaté objednávky. Kupní smlouva pak vzniká výše uvedeným potvrzením objednávky případně samotným dodáním zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

II. Zrušení objednávky

 1. Zrušení objednávky ze strany kupujícího:
  Kupující může zrušit odeslanou objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání a to telefonicky, e-mailem nebo faxem.
 2. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem jeho cena

V případě, že tyto situace nastanou, se prodávající zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a upřesnit další postup ( náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod. ).

 

III. Dodací podmínky

 1. Místem plnění je dodací adresa, kterou kupující uvede v objednávce.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí po předchozí domluvě nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 3. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době:
  • Zboží na skladě je zasíláno bezprostředně po autorizaci objednávky, nejdříve však 24 hodin od odeslání objednávky (lhůta pro zrušení objednávky) obvykle do 14 dnů od data vystavení objednávky, pokud je zboží skladem.
  • Pokud je zboží ve výrobě nebo se bude bezprostředně vyrábět, může se dodací termín prodloužit až na 6 týdnů.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě než 6 týdnů bude prodávající zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.

 

IV. Platební podmínky, způsoby doručení

Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí. Kupující současně uhradí případné náklady dopravy pokud není stanoveno jinak (poštovné, přepravné).

V současné době je možné zboží maloobchodního prodeje hradit následujícím způsobem:

 • Česká pošta + platba bankovním převodem -  135,- Kč vč. DPH
 • Česká pošta + platba dobírkou - 165,- Kč vč. DPH
 • Platba v hotovosti – při osobním odběru přímo na skladě v Trutnově ( viz. Kontakty )

Způsoby doručení:

 • zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty
 • zboží je osobně odebráno na skladě v Trutnově - ÚPAVAN TRUTNOV spol. s r.o., Náchodská 529, 541 03 Trutnov-Poříčí

 

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené na výše uvedeném základě odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Realizace tohoto oprávnění je podmíněna tím, že vracené zboží bude: v původním obalu, nepoškozené, kompletní, s originálním dokladem o koupi.

Korespondenční a dodací adresa pro zaslání zboží je ÚPAVAN TRUTNOV spol. s r.o., Náchodská 529, 541 03 Trutnov-Poříčí.

 

VI. Výměna zboží

Nepoškozené nevyhovující zboží lze vyměnit do 14 dnů.

Korespondenční a dodací adresa pro zaslání zboží je ÚPAVAN TRUTNOV spol. s r.o., Náchodská 529, 541 03 Trutnov-Poříčí.

 

VII. Reklamace

 1. Reklamace mechanického poškození z přepravy:
  Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce
 2. Reklamace na kvalitu výrobku:
  Prodávající poskytuje zákonem stanovenou záruku na vady materiálu nebo zpracování dodaného zboží a to po dobu stanovenou právním předpisem a za předpokladu dodržování pokynů uvedených v návodu k použití dodávaného zboží (např. nedovolenost úprav, nevhodné použití, nedodržení ošetřovacích symbolů, apod.).

Prodávající upozorňuje zejména na skutečnost, že záruka se nevztahuje na poškození dodaného zboží způsobené neodborným použitím zboží, mechanickým poškozením nebo opotřebením či jinými vnějšími vlivy.

Kupující je povinen o zjištěné vadě materiálu nebo zpracování dodaného zboží neodkladně informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

Po potvrzení přijetí reklamace prodávajícím, kupující zašle reklamované zboží na adresu skladu prodávajícího ( ÚPAVAN TRUTNOV spol. s r.o., Náchodská 529, 541 03 Trutnov ), a to na vlastní náklad a riziko. S reklamovaným zboží kupující zašle kopie dodacího listu a reklamační formulář v tištěné podobě, jinak nemůže být reklamační nárok kupujícího uznán.

Prodejce si vyhrazuje právo na posouzení oprávněnosti reklamačního nároku.

V případě oprávněnosti reklamačního nároku kupujícího prodávající zboží opraví na svůj náklad ve lhůtě 30 dnů, u neodstranitelných vad zboží vymění, a na svůj náklad zašle kupujícímu. V případě nemožnosti výměny vadného zboží má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny.

V případě neoprávněného reklamačního nároku odešle prodávající po předchozím upozornění zboží kupujícímu zpět, na náklad kupujícího.

 

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE

Správce a zpracovatel je společnost ÚPAVAN TRUTNOV, s. r.o., IČO 49282417, se sídlem U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha – Holešovice, provozovna: Náchodská 529, 541 03 Trutnov a plně nese dpovědnost za plnění povinností podle nařízení EU 2016/679.

Správce se souhlasem zákazníka zpracovává tyto jeho osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresu bydliště nebo sídla, IČO, DIČ, telefon, email, číslo účtu, IP adresu, cookies a heslo.

Účelem zpracování osobních údajů jsou marketingová činnost, obchodní činnost, reklamní činnost a internetový obchod správce včetně:

 • zasílání adresné obchodní korespondence na adresu či e-mailovou adresu zákazníka,
 • obchodní kontaktování zákazníka za účelem nabídky zboží a služeb.

Správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů.

Správce je oprávněn osobní údaje zákazníka předat jinému subjektu, a to pouze smluvně zavázané třetí osobě poskytující správci marketingové služby nebo dopravní služby a pouze k realizaci těchto služeb.

Správce informuje zákazníka, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Správce dále informuje zákazníka, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.

Správce informuje zákazníka, že má právo vznést námitku proti konkrétnímu způsobu zpracování osobních údajů správcem, včetně případného profilování, v rozsahu, v němž souvisí s přímým marketingem správce, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování.

Správce informuje zákazníka, že nepředpokládá zpřístupnění osobních údajů příjemci s výjimkou poskytnutí osobních údajů zpracovateli, který poskytuje správci marketingové služby nebo dopravní služby a pouze k realizaci těchto služeb.

Správce informuje zákazníka, že přijal příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

VIV. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Správce se souhlasem zákazníka zasílá zákazníkovi informace související se zbožím, službami nebo společností správce na elektronickou adresu zákazníka a dále s jeho souhlasem zasílá zákazníkovi obchodní sdělení na elektronickou adresu zákazníka. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat. X. Závěrečná ustanovenÍ

Tyto obchodní podmínky platí od 25.5.2018 ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Zákazník odesílající objednávku současně bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky.

,,Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."